Orange Cascana
img

Livistona

LUAS TANAH 150 m²
LUAS BANGUNAN 68 m²
JUMLAH KAMAR 3 KT + 2